Lag om angivna kommersiella transaktioner
NaturopathWIDE.jpg
  • School of Naturopathy, Asia-Japan School of WONM Graduate University

  • Internationell naturmedicinkurs

  • Kurs för doktor i naturmedicin

  • Masterkurs i alternativ medicin och terapi

Notering baserad på lagen om specificerade kommersiella transaktioner: distansutbildning vid WONM Graduate University Asia Japan

Tjänsteleverantörer och produktdistributörer: International Career Support Association, en ideell allmän sammanslutning och Japanese Society of Natural Medicine

General Manager: Henry Huang, direktör

Adress: 1. 649 Zhongzheng Road, Yonghe Lin, New Taipei City, Taiwan

      2. 390 Coastal Street, Portland, Maine, USA

3. 31-401, No. 2238 Zhang Tu Road, Pudong New Area, Shanghai, Kina

      4. 1-8-1 Motomachi, Ikoma City, Nara Prefecture, Japan; 476-14-204 Hieda-cho, Yamato Koriyama City, Nara Prefecture, Japan 

Telefonnummer 090-9622-4321 eller 0743-84-5661

E-postadress jnms@ace.ocn.ne.jp

                icsa@ace.ocn.ne.jp

Telefontider: 8:00-19:00

Webbplatsadress: http://www.jnms-med.org/

                     https://www.ngoicsa.center/

https://www.wonmu-japan.com/

Översatt med www.DeepL.com/Translator (gratisversion)

Betalningsmetoder: banköverföring, postkontor, kontanter

Andra metoder: kort, närbutiker, andra elektroniska transaktioner.

Andra avgifter än för tjänster och produkter: konsumtionsskatt, banköverföringsavgifter

Priset på tjänsterna och produkterna visas på varje produktsida.

1. Leveranstid

Vi skickar varorna inom 2 veckor efter din beställning.

  2. Returpolicy

Om du avbryter din beställning inom 3 veckor får du full återbetalning.

Du kommer att stå för returfraktkostnaderna.

  Förklaring av andra avgifter än varans pris

Vi tar ut ett fast pris på 600 yen för alla beställningar. Fraktavgiften kan ändras vid ett senare tillfälle.

Översatt med www.DeepL.com/Translator (gratisversion)

 

Artikel 1 Definitioner

Termerna som ska definieras i denna kursklass är följande, förutom vad som anges i texten under artikel 2 i dessa bestämmelser.
(a) Student: betyder en student som är inskriven vid World Natural Medicine Institute i Japan.
(b) Föreningen: Den ideella allmänt inkorporerade föreningen, International Career Support Association, som leder föreningen och universitetet.
(c) Klass: En student som går en undervisningskurs.

(e) Graduate: En student som har slutfört den föreskrivna läroplanen för varje kurs vid World Natural Medicine University i Japan och inte är registrerad.

Artikel 2 Behörighet till kursundervisning

Eleven ska vara 18 år, om eleven är under 20 år krävs skriftligt samtycke från vårdnadshavaren.
2 De som har antagits till kursen av World College of Natural Medicine och Japanese Society of Natural Medicine.

Artikel 3: Ingående av kontrakt

När den sökande ansöker om tillträde till en kurs eller klasser måste den sökande tydligt ange den kurs som han/hon vill ta lektioner för och den nödvändiga information som anges av Japanese Society of Natural Medicine och World College of Natural Medicine i ansökningsformuläret eller avtal.
2 Avtalet mellan den sökande och vårt företag ingås när den sökande har betalat den ansökningsavgift som anges av vårt företag och vårt företag har bekräftat betalningen. Betalningen ska ske kontant eller med kreditkort, beroende på vad som inträffar först.
3 När avtalet har ingåtts och den sökande har lämnat in kurskontraktet och ansökningsblanketten och har betalat kursavgifterna i sin helhet (nedan kallat "registreringsförfarandet" enligt vår organisation) 4 Efter att avtalet har har ingåtts har sökanden rätt att häva avtalet.
4 När avtalet har slutits kan avtalet inte sägas upp. Kursavgiften återbetalas inte heller. Detta gäller dock inte om kursen inte har undervisats inom 7 dagar från det datum då vi mottagit bekräftelse på betalning av ansökningsavgiften enligt oss.
5 Om eleven inte slutför inskrivningen och påbörjar lektionerna inom 6 månader efter att avtalet ingicks, är avtalet ogiltigt och ingen ytterligare uppsägning krävs. I detta fall är avtalet ogiltigt. Ingen återbetalning kommer att göras för någon del av kursavgiften som betalas av den sökande och ingen återbetalning kommer att göras för någon ansökningsblankett som skickas in av den sökande.
6 När avtalet har ingåtts får studenten börja lektioner på föreskrivet startdatum, men om det finns en motiverad anledning, såsom att antalet studenter som har tecknat kontrakt för samma kurs samtidigt är mindre än antalet platser tillgängliga vid World Natural Medicine College Japan, World Natural Medicine College Japan kan ändra startdatumet för klasserna med förhandsmeddelande till studenten.
7 Eleven får inte överföra eller låna ut klassbehörigheten till tredje part utan medgivande från vår grupp.

Artikel 4: Återbetalning av studieavgifter

Kursavgiften återbetalas till fullo vid avbokning inom 3 veckor.

Artikel 5: Avbokning av lektioner

Om studenten, efter att kontraktet har undertecknats, avbryter lektionen utan att följa avbokningsförfarandet, kommer kursundervisningen att anses ha givits.
Artikel 6 --Praktiska färdigheter

Under den praktiska utbildningen kan eleverna eller läraren visa nödvändiga färdigheter för varandra eller för eleverna.

2 I händelse av skada eller annat fysiskt obehag för en student som deltar i den praktiska utbildning som avses i föregående stycke, ska organisationen ersätta eleven i den utsträckning som den ansvarsförsäkring som organisationen har tecknat, förutsatt att skadan eller obehaget är visat sig ha orsakats av träningen.

3 Praktisk erfarenhet kan erkännas och praktiska färdigheter kan utelämnas.

Artikel 7 --Deadlines för kursen

Studenten ska genomföra kursen enligt den kursplan som fastställts av World Natural Medicine Institute Japan inom de kurstidsfrister som fastställts för varje kurs av World Natural Medicine Institute Japan. För certifiering ska studenten även lämna in en slutrapport inom de tidsfrister för klass som fastställts av International Career Support Association, en ideell allmän förening.
2 Elever kommer endast att kunna delta i lektioner för den läroplan de inte kunde delta i om de inte kunde slutföra den föreskrivna läroplanen inom klassens deadline på grund av oundvikliga omständigheter. I detta fall kommer World Natural Medicine Japan att sätta en ny klassdeadline enligt Detta gäller dock inte i fallet med en tjänstledighet som godkänts av World Natural Medicine Graduate University Japan i enlighet med artikel 9 i dessa bestämmelser och klassens deadline förlängs.

Artikel 8: Omläggning av kursplanen

Studenten ska kunna ta om kursplanen i enlighet med de regler som fastställs separat av World Natural Medicine University Japan.
2 Utan hinder av föregående stycke får studenterna ta om kursplanen först när de har genomgått den föreskrivna läroplanen.

Översatt med www.DeepL.com/Translator (gratisversion)

Artikel 9 Ledighet

Vid oundvikliga skäl, såsom långvarig sjukhusvistelse, affärsresa, långtidsstudier utomlands, etc., kommer World Natural Medicine University Japan i princip att bevilja tjänstledighet för en period på upp till två år på begäran av student, vilket World Natural Medicine University Japan anser vara rimligt. I detta fall kommer längden på respektive kurs att förlängas.
2 I fallet med en tjänstledighet som överskrider den maximala perioden som anges i punkt 1, kommer World Natural Medicine Japan att bevilja studentens begäran.
3 När studenten tar tjänstledighet måste studenten följa procedurerna från World Natural Medicine University Japan och kan bli ombedd att lämna in skriftliga bevis på oundvikliga omständigheter. Samma procedur måste också följas när studenten återvänder till skolan.
4 Under frånvarotiden ska elevens kvarstående skyldigheter gentemot företaget i samband med betalning av eventuella kursavgifter etc. bestå.

Artikel 10 Utträde från kursen

Studenten är skyldig att meddela skolan om han eller hon vill avbryta kursen utan att fullfölja den och att återgå till World Natural Medicine Institute i Japan efter att kursen har löpt ut.

Artikel 11: Utvisning och uppsägning från skolan

Vi förbehåller oss rätten att säga upp avtalet med eleven och att utan förvarning eller förvarning avvisa eleven från skolan om något av följande gäller eleven I detta fall kommer Bolaget inte att återbetala eventuella obetalda studieavgifter för att kräva ersättning fr.o.m. eleven i vissa fall.
(a) I händelse av att studenten har agerat på ett sätt som är extremt skadligt, skamligt eller ärekränkande för skolan, World College of Natural Medicine Japan, Japanese Society of Natural Medicine eller andra studenter.
(b) I händelse av upprepade avbrott i klasser, handlingar eller beteenden som avsevärt stör moralen vid World Natural Medicine Graduate University Japan eller Japanese Society of Natural Medicine.
(c) I händelse av annat beteende som strider mot reglerna från World College of Natural Medicine eller Japanese Society of Natural Medicine, eller som kränker allmän ordning och moral.

Artikel 12 -- Förändring av kursen

Det är inte möjligt att ändra kursen efter att avtalet har slutits.
2 Utan hinder av föregående stycke kan en student byta till en ny kurs genom att göra en begäran till World Natural Medicine Japan endast inom klassdeadline för den föregående kursen, men i detta fall kommer företaget inte att återbetala skillnaden i kursavgifterna, etc. mellan den nya kursen och den föregående kursen. I detta fall kommer studenten att förlora kurskvalifikationen för den tidigare kursen efter att ha genomfört kursändringsförfarandet vid World Natural Medicine University Japan.
3 Det tillkommer ingen avgift för att byta eller lägga till kurser.
4Tidsgränsen för den nya kursen ska vara densamma som tidsfristen för den tidigare kursen, förutom att den nya kursens första dag ska vara startdatumet för den nya kursen.
5Om en utexaminerad från skolan vill gå en extra kurs måste han eller hon betala terminsavgiften men inga andra avgifter.

Artikel 13: Genomförande av kursen

När en student slutför en kurs antas det att han eller hon har genomgått hela den obligatoriska läroplanen för den valda kursen. Detta gäller dock inte studenter som inte har slutfört en del av den obligatoriska läroplanen, om World Natural Medicine University Japan anser att studentens kunskaper och färdigheter är tillräckliga för att de ska kunna genomföra kursen.
2 När alla examenskrav har uppfyllts kommer World Natural Medicine Graduate School Japan att utfärda ett intyg om examen och kvalifikationer. Examenkraven kommer att bestämmas av World Natural Medicine Graduate University Japan i enlighet med kursen. Förutom att fullfölja hela nödvändiga läroplan och godkänd slutrapport kan det krävas praktikutbildning för vissa kurser.

Artikel 14 Ändring av kontaktuppgifter:

Eleven måste omedelbart informera skolan om varje ändring av namn, adress, hemtelefonnummer, mobiltelefonnummer eller e-postadress. Eleven måste omedelbart informera World Natural Medicine Institute Japan och Japanese Society of Natural Medicine om ändringen.

Artikel 15 Ändringar av läroplanen och kurstider efter det att avtalet har ingåtts:

Läroplanen och deadlines för kurser bestäms av World Natural Medicine University Japan efter eget gottfinnande och kan ändras vid behov, oavsett om avtalet ingås eller efter det att avtalet ingås. Men om det inte finns en tvingande anledning att göra det eller om förändringen är obetydlig , kommer ändringar av kursplanen eller kursdeadlines inte att påverka kursplanen eller kursdeadlines för den kurs som avtalet ingicks för före ändringen.

Artikel16 Prisändringar för kursavgifter:

Priset för varje kurs ska bestämmas av World Natural Medicine University Japan och företaget och kan revideras när som helst. En förändring i priset för en kurs kommer dock inte att påverka priset för någon annan kurs för vilken Även i det fall att studieavgiften för en kurs reduceras på grund av en revidering, kan studenten inte begära återbetalning eller kompensation för skillnaden mellan studieavgiften och den reviderade studieavgiften från World Natural Medicine University Japan, företaget, eller Japanese Society of Natural Medicine.

Artikel 17 --Förändringar i World Natural Medicine College Japan:

Japan Academy of Natural Medicine förbehåller sig rätten att stänga vilken som helst av sina skolor av affärsskäl eller andra skäl. I sådana fall kan företaget ändra kontraktet med skolan till ett annat, och ändringen träder i kraft först efter att Företaget meddelar eleven om förändringen.

Artikel 18 Immateriella rättigheter

Uppfinningar, anordningar, design, know-how och verk av författarskap av texter, diagram, fotografier, bilder, data, etc., som finns i texter och andra dokument som används av World Natural Medicine Academy Japan i dess klasser eller på annat sätt cirkuleras eller Alla rättigheter att ansöka om, registrera och använda sådan immateriell egendom ska tillhöra Bolaget. Studenter får inte kopiera, publicera, publicera på internet, använda som lärobok för sin egen skola eller på annat sätt göra intrång i rättigheterna av organisationen, antingen under eller efter studierna vid World Natural Medicine University i Japan. Det är inte tillåtet.

Artikel 19 Icke-garanti och ansvarsfriskrivning

World Natural Medicine Japan, företaget och Japanese Society of Natural Medicine gör alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att eleverna fullföljer läroplanen och skaffar sig nödvändiga kunskaper och färdigheter. Däremot lämnar vi inga garantier och tar inget ansvar för
(a) att genomgången av den föreskrivna kursen kommer att göra det möjligt för studenten att starta eget företag eller få önskad anställning
(b) att genomgången av den föreskrivna kursen gör det möjligt för studenten att erhålla den önskade kvalifikationen.
2 Studenten är ansvarig för sin egen egendom under och efter kursen och varken World Natural Medicine Japan eller företaget ska hållas ansvariga för eventuell förlust eller stöld av studentens egendom under kursen.
3 Varken College eller Bolaget ska hållas ansvariga för någon olycka, skada, stöld, personskada eller någon annan incident som kan inträffa under kursen eller under resan.

Artikel 20 Delning av personlig information:

Vi kan komma att dela namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, kön och all annan information som tillhandahålls av studenter och utexaminerade från World College of Natural Medicine i Japan för följande ändamål
(a) För att ge studenter och akademiker tillgång till en rad tjänster som tillhandahålls av oss och våra anslutna organisationer och företag.
(b) Att förse studenter och akademiker med information om produkter och tjänster som kan vara av intresse för dem.
2 Omfattningen av delad användning av personlig information om studenter och utexaminerade från World College of Natural Medicine i Japan är som följer
(a) The Japanese Society of Natural Medicine, och
(b) International Career Support Association, en allmän ideell förening.

Artikel 21 Medlemskap i Japanese Society of Natural Medicine:.

Studenter vid World College of Natural Medicine i Japan ska frivilligt gå med i Japanese Society of Natural Medicine.
2 Alla frågor som rör den japanska föreningen för naturmedicin, inklusive villkoren för medlemskap, ska baseras på medlemskapsreglerna som fastställts av den japanska föreningen för naturmedicin.
3 Om en student vid World Natural Medicine Graduate College Japan går med i Japanese Society of Natural Medicine samtidigt som han går in på World Natural Medicine Graduate College Japan, ska studenten betala medlemsavgiften för Japanese Society of Natural Medicine.

Artikel 22
Dessa bestämmelser kan revideras efter gottfinnande av World Natural Medicine Postgraduate School Japan, vårt företag eller Japanese Society of Natural Medicine. Revideringen kommer att tillkännages på webbplatsen för World School of Natural Medicine, och alla studenter kommer att anses vara har fått besked om revideringen.