Integritetspolicy och EU GDPR

Naturmedicin och terapiutbildning, karriärutvecklingsprogram för arbetande vuxna, World Graduate Institute of Natural Medicine, Japan, distansutbildning

Sekretesspolicy | WONM Gtaduate University Asia Japan

Integritetspolicy

International Career Support Association, en ideell allmän inkorporerad förening (nedan kallad "föreningen") (nedan kallad "företaget") inser vikten av att skydda kunders personliga information och följer lagen om skydd av Personuppgifter (nedan kallad "lagen om skydd av personuppgifter"). Förutom att följa lagen om skydd av personuppgifter (nedan kallad "lagen om skydd av personuppgifter"), kommer vi att följa följande integritetsskyddslag policy (hädanefter kallad "sekretesspolicyn") och hantera och skydda personlig information på lämpligt sätt. (hädanefter kallad "denna sekretesspolicy"), och kommer att sträva efter att hantera och skydda sådan information på lämpligt sätt.

Artikel 1 Definition av personlig information
För ändamålen med denna integritetspolicy ska personlig information avse personlig information enligt definitionen i artikel 2, stycke 1 i lagen om skydd av personuppgifter.

Artikel 2 Syftet med användningen av personlig information
Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål.

För att tillhandahålla våra tjänster.

För att ge information om våra tjänster och för att svara på förfrågningar.

För att tillhandahålla information om våra produkter och tjänster.

Att reagera på överträdelser av våra regler och policyer angående våra tjänster (hädanefter kallade "regler"). Att reagera på överträdelser av våra regler och policyer angående våra tjänster.

För att meddela dig om eventuella ändringar av villkoren för denna tjänst.

För att hjälpa oss att förbättra våra tjänster och utveckla nya tjänster.

Att skapa statistisk data relaterad till våra tjänster i en form som inte identifierar individer.

För att tillåta andra användare att söka och surfa på vår webbplats.

För andra ändamål i samband med ovanstående användningsändamål.

Artikel 3 Ändring av syftet med användningen av personuppgifter
Vårt företag kan komma att ändra syftet med användningen av personlig information i den mån det rimligen anses vara relevant.

Artikel 4 Begränsning av användningen av personlig information
Vi kommer inte att använda personlig information utöver den omfattning som är nödvändig för att uppnå syftet med användningen utan kundens samtycke, förutom i fall som är tillåtna enligt lagen om skydd av personuppgifter och andra lagar och förordningar. Detta gäller dock inte i följande fall.

När det krävs enligt lag

När det är nödvändigt att skydda en individs liv, kropp eller egendom och det är svårt att få kundens samtycke.

När det är särskilt nödvändigt att förbättra folkhälsan eller främja en sund tillväxt för barn, och det är svårt att få kundens samtycke.

När det är nödvändigt att samarbeta med en nationell myndighet, en lokal myndighet eller en person eller organisation som har anförtrotts av någon av de övervägande i att verkställa angelägenheter som föreskrivs i lagar och förordningar, och inhämtning av kundens samtycke kommer sannolikt att hindra verkställigheten av sådana. angelägenheter.

Artikel 5 Korrekt inhämtning av personlig information
Företaget kommer att skaffa personlig information på ett lämpligt sätt och kommer inte att skaffa sådan information genom bedrägeri eller andra felaktiga metoder.

Artikel 6 Säkerhetshantering av personlig information
Vi övervakar våra anställda för att säkerställa att personlig information inte går förlorad, förstörs, ändras eller läcker. I händelse av att Bolaget anförtror hela eller delar av hanteringen av personuppgifter till tredje part kommer Bolaget att utöva nödvändig och lämplig tillsyn över tredje part för att säkerställa säker hantering av personlig information.

Artikel 7 Tillhandahållande av personlig information till tredje part
Vi kommer inte att tillhandahålla personlig information till någon tredje part utan kundens medgivande i förväg, förutom i de fall då utlämnande är tillåtet enligt lagen om skydd av personuppgifter eller andra lagar och förordningar. Följande fall faller dock inte under kategorin tillhandahållande av personlig information. information till tredje part enligt ovan.

När vi överlåter hanteringen av personuppgifter helt eller delvis till tredje part inom den omfattning som är nödvändig för att uppnå användningssyftet.

När personuppgifter lämnas till följd av övergång av verksamhet på grund av fusion eller andra skäl.

Artikel 8 Utlämnande av personlig information
När vi får en begäran från en kund om att lämna ut personlig information i enlighet med lagen om skydd av personuppgifter kommer vi att lämna ut informationen till kunden utan dröjsmål efter att ha bekräftat att begäran har gjorts av kunden själv (om personuppgifterna gör det ) (Om personuppgifterna i fråga inte finns kommer vi att meddela kunden om detta. Detta ska dock inte gälla i de fall Bolaget inte är skyldigt att lämna ut sådan information enligt lagen om skydd av personuppgifter eller andra lagar och föreskrifter.

Artikel 9 Rättelse av personlig information
Om en kund ber oss att korrigera, lägga till eller ta bort (hädanefter kallad "korrekt") personlig information eftersom den inte är sann, kommer vi att göra det i enlighet med lagen om skydd av personuppgifter. (Om företaget beslutar att inte göra det. ) (Om vi beslutar att inte göra korrigeringen kommer vi att meddela kunden om detta.) (2) Företaget ska inte lämna ut personlig information till tredje part. (Om vi beslutar att inte göra korrigeringen kommer vi att meddela kunden om det.) Om Bolaget beslutar att inte göra rättelse etc. ska Bolaget meddela kunden om det.) Detta ska dock inte gälla i de fall Bolaget inte är skyldigt att göra rättelse m.m. , enligt lagen om skydd av personuppgifter eller andra lagar och förordningar.

Artikel 10 Avstängning av användning av personlig information
I enlighet med bestämmelserna i Personuppgiftslagen kan Föreningen begära att kunden slutar använda eller raderar (nedan kallad "sluta använda") kundens personuppgifter med motiveringen att informationen används för andra ändamål än de som meddelats i förväg eller att uppgifterna har erhållits genom bedrägeri eller andra orättmätiga medel.   I händelse av att företaget uppmanas att sluta använda eller radera personlig information (nedan kallat "upphörande av användning etc.") i enlighet med bestämmelserna i lagen om skydd av personuppgifter, eller att sluta tillhandahålla personlig information (nedan kallad ) till som "upphörande av tillhandahållande") i enlighet med bestämmelserna i lagen om skydd av personuppgifter, på grund av att personuppgifter har lämnats till tredje part utan kundens samtycke. Om det visar sig att det finns en anledning för begäran kommer Bolaget att upphöra med användningen etc. eller sluta tillhandahålla personuppgifterna utan dröjsmål efter att ha bekräftat att begäran är gjord av kunden själv, samt meddela kunden om detta. Detta ska dock inte gälla i de fall där Företaget inte är skyldigt att avbryta användningen etc. eller upphöra med tillhandahållande av personlig information enligt lagen om skydd av personuppgifter eller andra lagar och förordningar.

Artikel 11 Hantering av anonymt behandlad information
Föreningen ska inte hantera anonymiserad behandlad information (enligt definitionen i artikel 2, paragraf 9 i lagen om skydd av personuppgifter, och begränsad till den som utgör databas för anonymiserad behandlad information etc. enligt definitionen i artikel 2, paragraf 10 i samma lag. Detsamma gäller vid skapandet av anonymiserad behandlad information (nedan kallad "anonymiserad behandlad information"), ska personuppgifter behandlas i enlighet med de normer som anges i personuppgiftsskyddsutredningens föreskrifter.

Vid skapande av anonymiserad behandlad information kommer föreningen att vidta åtgärder för säkerhetshantering i enlighet med de standarder som anges i personuppgiftsskyddsnämndens föreskrifter.

När föreningen skapar anonymiserad behandlad information utgör den de uppgifter om enskilda som ingår i den anonymiserade behandlade informationen enligt personuppgiftsskyddsnämndens regler.

Föreningen kommer inte att använda anonymiserad behandlad information (inklusive de som skapats av företaget och de som tillhandahålls av tredje part) om inte annat anges. Detsamma gäller berörda om inte annat anges.) Vid tillhandahållande av anonymiserad behandlad information (inklusive uppgifter som skapats av företaget och tillhandahålls av ) tredje part, om inte annat anges nedan) till tredje part, ska Bolaget, i enlighet med reglerna för Personuppgiftsskyddskommissionen, i förväg tillkännage vilka uppgifter om individer som ingår i den anonymiserade behandlade informationen som ska lämnas till tredje parten och metoden för tillhandahållande, och tydligt indikera för tredje part att informationen som ska tillhandahållas är anonymiserad bearbetad information.(2) Företaget kommer inte att tillhandahålla anonymiserad bearbetad information till tredje part.

Vid hantering av anonymiserad bearbetad information gör föreningen inte (1) korskontroll av anonymiserad bearbetad information med annan information, eller (2) erhåller information om beskrivning etc. raderad från personuppgifter, personbeteckning eller behandlingsmetod i enlighet med artikel 36 § 1 i lagen om skydd av personuppgifter för att identifiera personer vars personuppgifter används för att skapa anonymiserad behandlad information.

Föreningen ska vidta nödvändiga och ändamålsenliga åtgärder för säkerhetshantering av anonymiserad behandlad information, hantering av klagomål avseende skapande och annan hantering av anonymiserad behandlad information samt andra åtgärder som behövs för att säkerställa en korrekt hantering av anonymiserad behandlad information, samt ska sträva efter att lämna ut uppgifter om sådana åtgärder.

Artikel 12 Förfrågningar
Önskemål om utlämnande mm, synpunkter, frågor, klagomål och andra förfrågningar gällande hantering av personuppgifter ska ställas till följande kontaktperson

International Career Support Association, en ideell allmän förening

1-8-1 Motomachi, Ikoma City, Nara Prefecture

1-1-1 Edobori, Nishi-ku, Osaka City, Osaka Prefecture, Japan TEL: 090-9632-4321

e-post: jnms@ace.ocn.ne.jp

(Kontorstiderna är från 10:00 till 18:00 på vardagar.)

Artikel 13 Kontinuerlig förbättring
Denna integritetspolicy kan ändras vid behov.

Etablerat den 30 juli 2015

Reviderad 4 april 2018

Reviderad 1 maj 2019

EU:s GDPR-principer

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) innebär att personuppgifter blir


1. Behandlas på ett sätt som är lagligt, rättvist och öppet för individen.

2. Samlas in för specifika, uttryckliga och lagliga ändamål och inte vidarebearbetas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.Vidarebehandling för arkivändamål i allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål ska inte anses oförenlig med det ursprungliga ändamålet.

3. lämpliga, adekvata och begränsade till vad som behövs i förhållande till det ändamål för vilket de behandlas

4. Korrekt och, vid behov, uppdaterad Alla rimliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att felaktiga personuppgifter raderas eller rättas utan dröjsmål, med hänsyn till de ändamål för vilka de behandlas.

_edited.jpg